Apbedīšanas pabalsts

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir:

 • apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā;
 • apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona, bezdarbnieks, pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs;
 • ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:


Pabalsta pieprasīšana

Pabalsta piešķiršanas pamats:

 • iesniegums pabalsta piešķiršanai.


Iesniegumu pabalsta piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem ir VSAA ir noslēgts līgums.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv.

Pieprasot pabalstu var izmantot veidlapu (Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam) vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu VSAA, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto personu, ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Pabalsta apmērs, tā pieprasīšanas un piešķiršanas termiņš

 • apdrošinātās personas nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ja cilvēks miris 2016.gadā, tad apbedīšanas pabalsts tiks piešķirts  ne mazāk kā 622,50 eiro apmērā.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina no iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājusies sociāli apdrošinātās personas nāve.

Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā iestājusies sociāli apdrošinātās personas nāve.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no apdrošinātās persona nāves dienas.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

 • bezdarbnieka nāves gadījumāja mirušais bezdarbnieks ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī par viņu pēdējo 36 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam bija veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā.

Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no bezdarbnieka nāves dienas.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem piecu dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

 • apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no apgādājāmā nāves dienas.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

 • pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no pensijas vai atlīdzības saņēmēja nāves dienas.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.

Pabalstu var pieprasīt 12 mēnešu laikā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta sāņēmēja nāves dienas.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs ir 64,03 eiro, invalīdiem kopš bērnības - 106,72 eiro.

Pabalsta saņemšana

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt!

Ja apdrošinātā persona bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu.


Posted in Akti on 30 marts 2016

Memorial Services informācijas un tehniskā atbalsta dienests, 24h/7
Mālu 28, Rīga
Kapsētas
RITUS
Somu iela 1, Valmiera
Apbedīšanas pakalpojumi
Dzīvības Dārzs SIA
J.Poruka iela 8, Cēsis
Apbedīšanas pakalpojumi
Atvadas SIA
Rīga, Tēraudlietuves iela 3
Apbedīšanas pakalpojumi